Masz pytania? Zadzwoń ! 572 684 309  | info@anglokursy.pl

MAM JUŻ KONTO

Rozpoczęcie spotkania biznesowego

W firmie ważną kwestią komunikowania się są różnego rodzaju spotkania, podczas których są podejmowane decyzje dotyczące działalności przedsiębiorstwa. Zanim zorganizujesz naradę, warto przypomnieć sobie kilka zasad dotyczących prowadzenia spotkań. Przewodniczący obrad powinien przede wszystkim:

  • rozpocząć zebranie o czasie (on time/ promptly),
  • jasno określić cel (objective) spotkania,
  • udzielać głosu (give the floor) i utrzymać porządek,
  • starać się, aby uczestnicy spotkania nie odchodzili od tematu (wander off the point),
  • przerywać (cut off) dyskusję, gdy nie jest ona istotnym elementem przebiegu zebrania,
  • wypracować odpowiedni plan działania (action points),
  • wyznaczyć dalsze zadania (follow-up tasks),
  • czuwać, aby nie przeciągać (overrun) sesji,
  • podsumować (recap) dyskusję.

W tym module nie zabraknie wyrażeń, dzięki którym będziesz się swobodnie komunikował. Zwroty pomogą rozpocząć i podtrzymać interakcję w trakcie spotkania. Przeanalizuj poniższe przykłady a następnie wykonaj szybkie testy online.

 

   ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA

Can/ May I have your attention, please? – czy mogę prosić o uwagę?
Please pay close attention to … – proszę zwrócić szczególną uwagę na …
Let’s get started, shall we? – zaczynamy, dobrze?
Let’s get down to business – przejdźmy do konkretów
Let’s kick our meeting off, shall we? – rozpocznijmy nasze spotkanie
The aim/ purpose of the meeting is to discuss … – celem tego spotkania jest
omówienie …
Have you all got a copy of the agenda? – czy wszyscy mają kopię porządku obrad?
The agenda today consists of three items – w dzisiejszym porządku obrad są trzy sprawy
The agenda is as follows … – porządek obrad jest następujący …
The meeting will take about … – to spotkanie zajmie nam około …
Let’s start from the first item on the agenda – zacznijmy od punktu pierwszego w porządku obrad
We have to stick/ adhere to the agenda – musimy trzymać się porządku obrad
I’d like to give you an outline of the plan – chciałbym dać Panu/ Pani zarys planu
Now let’s move on to the next point – przejdźmy teraz do następnego punktu

 

 

  PROWADZENIE DYSKUSJI

Do you happen to know …? – czy wie Pan przypadkiem …?
Feel free to raise questions at any time – proszę się nie wahać zadawać pytań
How shall I put it? – jak to powiedzieć?
Do you have any thoughts on that? – czy ma Pan jakieś przemyślenia na ten temat?
Can you elaborate on that, please? – czy może Pan rozwinąć ten temat?
What are you driving at? – do czego Pan/ Pani zmierza?
I have no doubt that … – nie mam wątpliwości, co do tego, że …
I haven’t the slightest/ vaguest idea – nie mam najmniejszego/ zielonego pojęcia
That’s beside the point – to nie ma nic do rzeczy
I don’t want to get sidetracked, but let me just say something – nie chcę się rozdrabniać, ale pozwól, że coś powiem
Can we get back to the main point? – czy możemy wrócić do głównego wątku?
It seems to me that there’s only one way to approach the problem – wydaje mi się, że jest tylko jedno podejście do tego problemu
I don’t quite follow you – nie do końca rozumiem Pana
I’m afraid I’m not the right person to answer that question – obawiam się, że nie będę mógł udzielić odpowiedzi na to pytanie
Would you mind explaining it once again? – czy zechciałby Pan to jeszcze raz wyjaśnić?
Can you bring us up to date? – czy może Pani podać aktualne informacje?
It completely slipped my mind – całkiem mi to wyleciało z głowy
Could you please go into more detail? – czy mógłby Pan podać więcej szczegółów?
Could you go over that again? – czy mógłby Pan to jeszcze raz omówić?
It isn’t relevant to our discussion – to nie jest istotne dla naszej dyskusji

TASK 1
Wpisz brakujące przyimki. ​

 

TASK 2
Wybierz poprawny wyraz. ​

 

TASK 3
Wysłuchaj rozmowy Thomasa z Amy odnośnie strategii sprzedaży nowego produktu. Zaznacz tylko te kwestie, które pojawiają się w nagraniu.

 

 

TASK 4
Połącz wyrazy z definicjami. ​

 

TASK 5
Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski. Zastosuj zwroty i słowa, które poznałeś w tym module. 

 

TASK 6
Wpisz brakujące wyrazy.

 WARTO ZAPAMIĘTAĆ …

W rozmowie Thomasa i Amy pojawił się wyraz worth (wart), który często pełni funkcję przymiotnika w zdaniu. Jeżeli chcemy poinformować naszego rozmówcę, o tym iż warto coś zrobić, stosujemy zwrot it’s worth doing (something). Zwróć szczególną uwagę na fakt, iż worth łączy się z formą gerund (czasownik z końcówką -ing). Przeanalizuj poniższe przykłady:

The latest smartwatch from Samsung is worth $300.
The local market is worth a visit.
The equipment they bought must be worth a fortune.
It’s worth checking the details of the agreement before you sign it.
Richard Branson’s new book is definitely worth reading.

FISZKI – SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

ZOBACZ WSZYSTKIE Dodaj notatę
TY
Dodaj swój komentarz
 
© 2019 Anglokursy.pl. All rights reserved.