Masz pytania? Zadzwoń ! 572 684 309  | info@anglokursy.pl

MAM JUŻ KONTO

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach platformy e-learningowej Anglokursy.pl z dnia 01 czerwca 2018 r.

Właścicielem platformy e-learningowej Anglokursy.pl, działającej pod adresem internetowym https://kursyangielskiego.online/ jest:
Mefus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rzeszowie, e-mail: info@anglokursy.pl
ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów,
KRS: 0000626255
NIP: 8133723641
REGON: 36482229500000
Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

Słownik:

Usługodawca – właściciel platformy e-learningowej Mefus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626255, NIP 8133723641, REGON 36482229500000

Serwis – platforma e-learningowa Anglokursy.pl dostępna na stronie internetowej www.kursyangielskeigo.online.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z platformy e-learningowej Anglokursy.pl dostępnej na stronie internetowej www.kursyangielskiego.online [dalej Serwis] w tym w szczególności dokonująca zamówienia dostępnych kursów języka angielskiego online.

Twórca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , który zawarł w ramach prowadzonej działalności, poprzez akceptację Regulaminu Twórców z Serwisem, umowę o współpracy w zakresie świadczenia usługi instruktażu prowadzonego na żywo, w formie nagrań czy usług szkoleniowych oraz edukacyjnych („Kurs”) za pośrednictwem Usług Serwisu. Usługi obejmują, m.in. prowadzenie i hosting Kursów oraz materiałów pomocniczych, a także uzyskiwanie opinii zwrotnej od Użytkowników.

Uczestnik Kursu – Użytkownik, który nie jest Twórcą.

Konto Użytkownika – konto Użytkownika na platformie e-learningowej Anglokursy.pl dostępnej na stronie internetowej www.kursyangielskiego.online; są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie czy świadczonych usługach instruktażu.

Regulamin – regulamin Serwisu; określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.kursyangielskiego.online, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j).

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Korzystając z serwisu Anglokursy.pl dostępnego na stronie internetowej www.kursyangielskiego.online Użytkownik akceptuje zasady Regulaminu serwisu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://kursyangielskiego.online/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, znajdującej się pod adresem https://kursyangielskiego.online/polityka-prywatnosci/
2. Użytkownik uprawniony i zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
o charakterze bezprawnym.
4. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika na Kursy znajdujące się w Serwisie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniem § 3 Regulaminu.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu Anglokursy.pl dostępnego na stronie internetowej www.kursyangielskiego.online w tym przeglądania asortymentu serwisu oraz składania zamówień kursów niezbędne jest:

a. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet

b. przeglądarka internetowa
Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 wspieramy następujące przeglądarki:
Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja
Opera – najnowsza stabilna wersja
Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:
Apple Safari – najnowsza stabilna wersja
Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:
włączona obsługa ciasteczek (cookies)
włączona obsługa JavaScript
W przypadku przeglądarek Microsoft Edge i Opera do obsługi nagrywania głosu zalecana jest także instalacja najnowszej wersji wtyczki Adobe Flash Player.

c. wymagania sprzętowe
Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki oraz mikrofon (wymagania te uzależnione są od danego kursu).

d. Informacje dla użytkowników urządzeń mobilnych
Z większości funkcji serwisu można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych
i tabletach:
Android 4.4 lub nowszy – przeglądarka Chrome
iOS 8.0 lub nowszy – przeglądarka Safari

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające
z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Serwisie (utworzenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając informacje tam zawarte oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu Serwisu.
2. Po wprowadzeniu danych wskazanych w § 3 pkt 1 należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie „Zarejestruj się”.
3. Aby ukończyć proces rejestracji i aktywować Konto Użytkownika należy potwierdzić w wiadomości przesłanej przez Serwis, na wskazany adres e-mail klikając „potwierdź swój adres e-mail”.
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu adresu e-mail, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail o utworzeniu poprawnie konta w Serwisie.
5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta, loginu i hasła innym osobom.
8. Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić
w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie, jako nazwy konta, adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Nazwa konta widoczna będzie dla wszystkich użytkowników Serwisu, dlatego nie powinna zawierać jakichkolwiek danych osobowych.
9. W celu poprawnego korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w Serwisie.
10. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
11.Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisów innym Użytkownikom.
12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
13. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
14. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto.
15. W celu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu należy zalogować się na Konto Użytkownika, wybrać „Ustawienia”, następnie „Skasuj konto”, zatwierdzić skasowanie konta, i kliknąć „Usuń konto”
16. Po usunięciu Konta Użytkownika w sposób wskazany w § 2 pkt 15 wszelkie aktywności oraz dane zawarte na Koncie Użytkownika ulegają skanowaniu.
17. Po usunięciu profilu w sposób wskazany w § 2 pkt. 15 Użytkownik nie może odzyskać usuniętego Konta Użytkownika.
18. Rejestracja w Serwisie jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Nazwy Użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą być zmienione po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
2. Serwis uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Serwisu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
3.Usługodawca uprawniony jest do usuwania z Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
4. Wszelkie naruszenia Regulaminu Serwera mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Kontakt”, listownie, telefonicznie lub na adres e-mail (dane wskazane na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Kontakt”). Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego przeszkody, które uniemożliwiają wykonanie usługi w całości lub w części, w szczególności takie jak: siła wyższa, awarie, nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę Regulaminu.

§ 5 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach i ich cenach dostępnych w asortymencie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie (propozycję) do zawarcia umowy poprzez złożenie przez Użytkownika oferty zakupienia określonej ilości konkretnych kursów. Złożenie przez Użytkownika zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych kursów.
2. Ceny produktów wskazanych w Serwisie zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i podawane są w złotych polskich.
3. Kursy dostępne w Serwisie udostępnione będą Użytkownikowi albo na czas określony, albo na nielimitowany czas.
4. Informacje dotyczące okresu na jaki dany Kurs jest Użytkownikowi udostępniany, wskazany jest przy zakupie przez Użytkownika konkretnego Kursu.
5. Kursy udostępnione w Serwisie przez Twórców, mogą być w każdym czasie aktualizowane przez Twórców.
6. Użytkownik posiada zawsze dostęp do zaktualizowanej wersji Kursu, z wyłączeniem powrotu do wersji podstawowej.
7. Aktualizacja Kursów nie podlega dodatkowej opłacie.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

1. Zamówienia produktów w Serwisie można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, a w celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z informacjami i instrukcjami zawartymi w Serwisie, w szczególności istotne jest, żeby:
a. zalogować się do Serwisu;
b. wybrać Kurs będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się na kurs”;
c. wprowadzić dane Użytkownika – imię, nazwisko, adres e-mail; można również wprowadzić dodatkowe informacje korzystając z dostępnego na tym etapie realizacji usługi formularza „Dodatkowe informacje”;
d. wybrać rodzaj płatności;
e. w celu uzyskania faktury VAT należy wybrać tę opcję podczas składania zamówienia oraz wprowadzić odpowiednie dane;
f. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika danych pozwalających na weryfikację Użytkownika.
3. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Serwisowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Użytkownika (składającego ofertę) oświadczenia o jej przyjęciu przez Serwis.
5. Serwis ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi zamówiony przez niego towar bez wad.
6. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Serwis.
7. Fakturą w formie elektronicznej jest także faktura wystawiona w formie papierowej, a przesłana
w formie elektronicznej, np. jako załącznik do wiadomości e-mail w formacie PDF lub JPG.
8. W przypadku faktur elektronicznych otrzymanych w formie załącznika do wiadomości e-mail, datą otrzymania faktury jest data wpływu tej wiadomości wraz z załącznikiem na adres poczty elektronicznej .

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
a) Przelew tradycyjny – numer rachunku podawany wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Serwis przekazuje w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Użytkownik może zrealizować przelew przez Internet, na poczcie lub w banku.
b) Przelew za pośrednictwem DotPay może nastąpić w dwojaki sposób:
– przelewem online: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. (mTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole)
przelewem BLINK-DotPay
2. Uruchomienie zamówionej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto Serwisu lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi, a nie od daty dokonania zamówienia. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważny abonament na dany kurs, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu o ile zakupiony przez Użytkownika Kurs jest jest Kursem udostępnionym przez Serwis na określony limitowany czas.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
3.Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany na stronie internetowej Serwisu, w zakładce „Kontakt”.
4.Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Serwis usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Użytkownika. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
10. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, Usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
11. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi.
13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w w/w § 9 pkt
12 Regulaminu.
14. W terminach określonych w §9 pkt 13 Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
15. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Użytkownikowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
16. § 9 pkt 15 Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Użytkownikowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienia od umowy

1. Użytkownik jedynie będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, według zasad niniejszego paragrafu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
2.1. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
2.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.3.Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną – za pomocą formularza kontaktowego lub w drodze e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Konsument może w tym wypadku odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy,
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy – formularz kontaktowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
3.1. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Serwis lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z wygaśnięciem tych umów.
7. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Serwis nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9) zawartej w drodze aukcji publicznej;
10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Dane osobowe

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie oraz utworzenia konta Twórcy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy, dla celów marketingowych i rejestracji w Serwisie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o Ochronie Danych Osobowych). Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich i usunięcia. Udostępnienie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie przez Użytkownika określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Użytkownika stanowią: a) Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika, którego dane dotyczą; b) art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy; c) art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
5. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w § 11 pkt 3.

§ 13 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
2. Materiały zawarte w serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
3. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej.
4. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
5. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą e-learningową Anglokursy.pl, dostępnego na stronie internetowej www.kursyangielskiego.online materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
6. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Usługodawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących ustaw.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Usługodawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu.
3. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w stronie internetowej Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 roku.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić tylko i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………… …………………………………………..
imię i nazwisko Konsumenta(-ów) (data)
…………………………………
…………………………………
adres Konsumenta(-ów)

Mefus Spółka z o.o. w Rzeszowie
ul. Architektów 13/50
35-082 Rzeszów
e-mail: info@anglokursy.pl

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*), niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………..………; data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………….. podpis Konsumenta – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej

(*) Niepotrzebne skreślić.

  • Wersja regulaminu obowiązująca do dnia 14 czerwca 2018 r – kliknij tutaj
© 2019 Anglokursy.pl. All rights reserved.